Skoleskyss

Elever i videregående skole har rett til skoleskyss dersom avstanden mellom hjemmet og skolen er 6 km eller mer, eller man må ta båt til skolen.

For funksjonshemmede elever og midlertidige syke/skadde elever, som etter legeerklæring har behov for spesielt tilrettelagt skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstanden.

Etter opplæringsloven har fylkeskommunen ansvar for skoleskyss til videregående skole.

Informasjon om skoleskyss